Gl. Kirstineberg Gods Planteskole
Pottegroede træer
Produkt information
Produkter
Produktblade
Sorteringsvejledninger
Miljøcertificering
Levering og logistik
Gode råd til forbrugeren
Pressen skrev
Billedarkiv
Kontakt og bestilling
Gl. Kirstineberg Gods
Kørselsvejledning
Medarbejdere
Brændesalg
Salgsbetingelser

Gl. Kirstineberg Gods

Godset blev oprettet ved salg af kronens jagtarealer i 1766. Den smukke hovedbygning og tiendelade er opført i årene umiddelbart efter i nyklassicistisk stil af materialer fra det netop da nedrevne Nykøbing slot.

Disse 2 bygninger samt det smukke haveanlæg er i dag fredede.
Gl. Kirstineberg er i dag en moderne virksomhed, som ejes af akademiøkonom Linnéa Treschow og cand. agro. Lars Hvidtfeldt.
 
 

Vi har etableret et vådområde med en sø på 7000m2 og våde enge i det inddæmmede område ved Bøtø, til gavn for Plettet Rørvagtel, et projektområde på 2,5 ha. Projektet vil bidrage til at sikre et vådområde med fugtige enge, der på landsplan har vært i stærk tilbagegang.

 

Plettet Rørvagtel er en art i EU-Fuglebeskyttelsesdirektivet, og den er på udpegningsgrundlag for Natura 2000-området 173., hvoraf en del af Bøtø Nor er omfattet. I handleplanen for Natura 2000-området er det påpeget, at man ønsker etablering af vådområder gennem blandt andet afskæring af dræn og grøfter, for at tilgodese Plettet Rørvagtel. Vores projekt bakker op omkring Natura 2000-handleplan for området.

 

Etablering af et vådområde vil kunne bidrage til en reduktion af kvælstofudvaskningen. Hele Bøtø området afvander til Guldborgsund, som er omfattet af Natura 2000-område 173.

 

Projektet er i overensstemmelse med Fødevareministeriets ønsker om at ”bevare og fremme den biologiske mangfoldighed ved at skabe gode vilkår for natur- og miljø”, samt til kravet om ”beskyttelse, etablering og genopretning af natur- og miljø”.

 

Projektet er inddelt i fire faser;
 

a)    Identifikation af bedst beliggenhed i forhold til hydrologi

b)    Udgravning af sø på 7000m2 med flade skråninger

c)    Planering af jord

d)    Udarbejdelse af retningslinjer for fremtidig pleje, der tilgodeser Plettet Rørvagtel i form af slåning eller afgræsning
 

EU og Ministeriet  for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har medfinansieret ovenstående projekt med titel "Plettet rørvagtel i Bøtø"
 

 

Guldborgsund Kommune har givet tilsagn om etablering af søen.

Der er ikke offentlig adgang til søen.

 

 
Virksomheden Gl. Kirstineberg Gods omfatter:

Gl. Kirstineberg Land- og Skovbrug

Gl. Kirstineberg Gods er et moderne landbrug. Godsets beliggenhed gør at afgrøder som sukkerroer, græs- og kløverfrø trives særdeles godt. Der dyrkes endvidere bl.a. byg, hvede og ærter på kontrakt. Der produceres sødkirsebær til frisk konsum, ligesom der er en æbleplantage i samarbejde med en gruppe herregårde. (Se afsnittet Guldborgsund Frugt) Udover landbrug drives der traditionel skovdrift med pyntegrønt og juletræer.

 

Til ejendommen hører en række udlejningsboliger, hvortil det er muligt at blive skrevet op på venteliste. Kontakt omkring disse spørgsmål rettes til godskontoret på tlf. 54 85 12 62 eller e-mail glk@kirstineberg.dk

 

 
Gl. Kirstineberg Jagtvæsen
 
Gl. Kirstineberg Gods og Pandebjerg Gods har i fællesskab etableret Pandebjerg Jagtvæsen, som drives som et moderne og tidssvarende jagtvæsen. Jagtvæsenet lægger vægt på at udnytte det smukke landskab og den unikke natur i den daglige forvaltning. Dette bidrager også til at jagtgæster får en helhedsoplevelse, som er med til at gøre jagtdagen speciel. Kirstineberg jagtvæsen udbyder, almindelige dagjagter på fasan. Rough shooting efter engelsk koncept og andre individuelt tilpassede jagtoplevelser for enkeltpersoner eller grupper fra 3 – 30 personer. Yderligere oplysninger rettes til godskontoret Linnéa Treschow, Axel Castenschiold eller skytte Karsten Klint på tlf. 54 85 12 62 eller glk@kirstineberg.dk. Læs mere om hvad pressen skrev her

 

 

Guldborgsund Frugt

 
Guldborgsund Frugt er historien om fire Herregaarde, som sammen har valgt at gå nye veje i forbindelse med etablering af en ny virksomhed. Den drivende kraft for de fire herregaarde er at skabe en unik produktion af æbler på et kvalitetsmæssigt højt niveau. De valgte derfor i 2004 at påbegynde plantningen af en fælles æbleplantage på deres ejendomme langs Guldborgsund på Falster.

 

Under mottoet ”Med hjertet i historien og blikket mod fremtiden” er der skabt en moderne virksomhed, som bygger på stolte traditioner. Området omkring Guldborgsund har op igennem historien, været et førende frugtavlsområde i Danmark. Det er klimaet, med den rigtige temperaturforskel imellem dag og nat, som giver æblerne den særlig aroma og dermed indhold af syre og sukker. For yderligere oplysninger kan henvendelse rettes til godskontoret på 54 85 12 62 eller mail: info@guldaebler.dk. Se endvidere www.guldaebler.dk


 
Gl. Kirstineberg Planteskole A/S
Planteskolen er specialiseret i dyrkning af pottegroede Nordmanns grantræer af meget høj kvalitet. Produktionen er miljøcertificeret i MPS med A-certifikat. Læs mere herom på siderne om planteskolen.

 

 
 
 

Denne side er sidst opdateret d.4. februar 2013

   
Kirstineberg A/S - Hulemosevej 23 - Postboks 32 - DK-4800 Nyk F. Tel + 45 5485 3432
 
Gammel Kirstineberg Gods - Kraghave Gaabensevej 95-97 - 4800 Nykøbing F.